ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

       คิดเป็น  ทำได้  เข้าใจงาน

วิสัยทัศน์ 

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง  จะจัดและพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนทุกประเภทให้มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างสังคมคุณธรรมบนพื้นฐานความรู้คู่ความดี