ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

อัลบัมทั้งหมด

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน [ N Net ] ครั้งที่ 1/2562

ฝึกอาชีพ กอ.รมน ร่วม กศน.อำเภอนครหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

วันแม่

โครงการ จิตอาสาเป็นฐาน สานองค์ความรู้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าใจ Digital Literacy และหลักสูตรชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ E-Commerce เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ กศน.อำเภอนครหลวงร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ต่อต้านยาเสพติด

ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ หนองลาด

วันเด็ก 2561

โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education สำหรับครู กศน.ในศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 2)

โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM Education สำหรับครู กศน.ในศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 1)

งานภาคีเครือข่าย พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

งานถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงร.9

กิจกรรม งานมรดกโลก 19 ธันวาคม 2560

"โครงการ เตรียมความพร้อมเสริมความเข้าใจ เรียน กศน.อย่างไรให้จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2560"

ค่ายพัฒนาผู้เรียน