ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอนครหลวง นำโดยนายสวัสดิ์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครหลวง พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดย ดร.อัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ กศน.อำเภอนครหลวง และ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง