ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

ฝึกอาชีพ กอ.รมน ร่วม กศน.อำเภอนครหลวง

โครงการฝึกอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างตำบล วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดย กอ.รมน ร่วมกับ กศน.อำเภอนครหลวง